Peranet Akademi

43p

Mesafeli Satış Sözleşmesi

 • Taraflar

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”):

 1. Merkezi Barbaros Mahallesi, Köşklü Sk. Güzelyapı Sitesi B-4 Apt No. 9/17 Üsküdar / İstanbul adresinde bulunan Peranet Bilgi Teknolojileri Ticaret Limited Şirketi (“Peranet”)
 2.  ile akademi.peranet.com.tr (“İnternet Sitesi”) sitesindeki şartları kabul eden üye (“Müşteri”) arasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. 

“Peranet” ve “Müşteri” bundan böyle ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır

 • Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı

İşbu Sözleşme, Müşteri’nin, İnternet Sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

 • Ödeme

İnternet Sitesi’nde listelenen ve ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar, promosyonlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Ödemeye konu olacak ücret ve vergiler, Müşteri tarafından İnternet Sitesi’nde “bu kursu alın” butonu vasıtasıyla seçilen kursun ödeme onay ekranına düşen toplam tutarından ibaret olacaktır.

 • Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

Müşteri, İnternet Sitesi’nde onaylanan tutardaki ücreti, İnternet Sitesi’nde bulunan ödeme yöntemi aracılığıyla gerçekleştirdiği takdirde, ödemeye konu olan ürünü bir (1) yıllığına izleme hakkına sahip olacaktır.

Müşteri, ödeme sonrasında İnternet Sitesi üzerinden kullanıcı girişi yaparak ödeme yaptığı ürünlerin videolarına ve eğitimlerine erişebilecektir. 

Müşteri, İnternet Sitesi’nde bulunan fotoğrafları, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka veri tabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde İnternet Sitesi’ne yüklemeyeceğini, bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

Peranet işbu Sözleşme kapsamında İnternet Sitesi aracılığıyla sunacağı hizmeti, İnternet Sitesi’nde belirtilen açıklamalar ve şartlara uygun olarak sunmayı ve bunun için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul beyan ve taahhüt etmektedir. 

 • Fikri Mülkiyet Hakları

Müşteri, Peranet tarafından İnternet Sitesi üzerinden sunulan hizmetlerini ve telif haklarına tabi çalışmalarını satmak, işlemek, ücretli veya ücretsiz olarak paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Peranet’in İnternet Sitesi üzerinden sağladığı hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. İşbu İnternet Sitesi’nde yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Peranet’e veya ilgili eğitim videosunun açıklamasında belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. 

 • Delil Sözleşmesi

Taraflar arasında akdedilen işbu Sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Peranet’in defter, kayıt ve belgeleri ile bilgisayar kayıtları, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecektir.

 • Yürürlük

İşbu Sözleşme, Müşteri’nin İnternet Sitesi’ne üye olarak ilgili ürün ile ilgili ödemeyi gerçekleştirmesi ile birlikte yürürlüğe girecektir.

 • Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’den doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafta İstanbul Anadolu Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 • Sözleşme’nin Bütünlüğü

İşbu Sözleşme, İnternet Sitesi’ndeki İade ve Cayma Politikası ile birlikte ayrılmaz bir bütündür ve konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz ya da uygulanamaz olduğuna karar verilmesi halinde, söz konusu hususa dair işbu Sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

 • Sözleşme’nin Devri

Üye, Peranet’in önceden yazılı onayını almaksızın işbu Sözleşme’deki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen devir veya temlik edemeyecektir.

 • Tadil ve Feragat

Taraflar’dan birinin Sözleşme ile kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

 

Satıcı Bilgileri

Unvanı: Peranet Bilgi Teknolojileri Ticaret Limited Şirketi

Mersis No: 0728037350300019

İletişim: [email protected]